La Casa Reial

Sa casa Reial controla,

no sabia res des danys,

i a pesar de tots es planys

van rectes com sa ginyola.

Mos hem de creure sa trola?

Mos hem deure ets enganys?

Sa innocència des tres anys

la vam perdre amb s’escola.

 

Sense irregularitats?

Sa Casa Reial no hi sent,

sa vista se li ha cegat

o no té coneixement.

 

La casa reial no va tenir coneixement de cap irregularitat

Leave a Reply