Gast hipotecari

En es banc han obligat,

si la cosa no s’ajorna,

a tornar es doblers que enforna

per un gast hipotecat,

emperò açò és poc desgrat

perquè res no el trastorna,

que tot lo que ara retorna

és des doblers des rescat.

 

Primera sentencia en Menorca que obliga a un banco a pagar los gastos hipotecarios

Leave a Reply