Hipoteques

Sa hipoteca és sa muntanya,

és s’escull, és sa barrera,

i teníem sa manera

perquè es banc tombàs sa banya,

però no hem tengut prou manya,

ara Suprem torna arrera

i segueix així com era

que sa banca sempre guanya…

 

Amb sa paga tan xereca

sa vida és realisme,

no existeix es transfuguisme

per no pagar sa hipoteca.

 

Las Islas tienen 60.000 hipotecas que pueden estar afectadas por la sentencia del Supremo
Diego Pons niega ser un tránsfuga, pero no descarta ir a otro partido

Leave a Reply