100 euros

Perdrem tot s’enteniment

i tot es sentit comú,

perquè prest haurem de dur

mascareta eternament.

.

Sembla que anam al revés

quan mos baraten ses formes,

d’on deuen venir es informes

que regeixen es procés…

I a creure! Que no n’hi ha més,

enc que siguin tocs i mormes,

perquè tot és posar normes,

per treure, sols es doblers.

.

Aquest és es temps modern,

que mos fa estar a l’estaqueta,

si no dus sa mascareta

són cent euros pes govern.

.

El Govern sancionarà con 100€ a quien no lleve la mascarilla

Leave a Reply