Fins les onze!

Tant sa fauna com sa flora

no té horari per menjar,

noltros l’hem de baratar

i es Govern res no deplora,

mos afegeix tota una hora,

fins les onze puc sopar!

(Si fa fred? m’he d’aguantar

perquè he de seure defora…)

.

Ferreries fa es procés

amb s’horari convengut:

an es bar n’hi dona més

i n’hi lleva a salut.

.

El Govern retrasará el toque de queda a las 23 horas desde el sábado
Recorte horario en el centro de salud de Ferreries

Leave a Reply